Preambula:

Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú predovšetkým trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokých škôl, univerzít, ako aj akadémií vied, preto by pri projektoch mala byť nosnou rakúsko-slovenská spolupráca. Zapojenie partnerov z tretích krajín do projektov je možné, avšak ich účasť na projekte by mala predovšetkým podporovať, resp. posilniť bilaterálnu spoluprácu partnerov z Rakúska a zo Slovenska.

 

Oblasti projektovej podpory:

I. Cielená projektová podpora Akcie

Týmto druhom podpory chce Akcia stimulovať, resp. posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. Podporené budú tiež dôležité aktivity v kultúrnej a jazykovej oblasti, ako aj výmena informácií medzi aktérmi vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskumu oboch krajín.

Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí (zo strany Riadiaceho grémia Akcie je možné doplnenie ďalších oblastí podpory):

 • Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“)
  • Podporuje sa organizácia bilaterálnych jazykových kurzov, v rámci ktorých by sa slovenskí študenti mali učiť po nemecky a rakúski študenti po slovensky. Voľnočasové aktivity treba organizovať tak, aby si študenti v čo najlepšej miere prakticky precvičovali vedomosti získané v rámci výučbovej časti. Očakáva sa vlastný príspevok od účastníkov, ktorý pokryje časť organizačných výdavkov letného jazykového kurzu (rakúski účastníci 220 EUR, slovenskí účastníci z dôvodu príjmovej nerovnosti 100 EUR). Tento typ projektov nemožno kombinovať s individuálnymi štipendiami Akcie na letné jazykové školy.
   
 • Organizácia rakúsko-slovenských školení
  • Podporuje sa organizovanie bilaterálnych školení alebo cyklov školení (ďalej uvádzané ako „školenia“) pre študentov a doktorandov. Školenia majú byť zamerané buď na zlepšenie odborných znalostí, alebo na zlepšenie zručností v oblasti „soft skills“ (ako napr. prezentačné a komunikačné zručnosti, projektový manažment a pod.) – prioritne však budú podporené také projekty, ktoré v sebe zahŕňajú oba komponenty (teda zlepšenie odborných znalostí a zároveň zlepšenie zručností v oblasti „soft skills“).
   
 • Doktoráty pod dvojitým vedením
  • Podporená bude spolupráca tímov doktorandov a ich školiteľov z Rakúska a zo Slovenska, pričom v centre záujmu má byť vedenie (školenie) jedného alebo viacerých doktorandov prostredníctvom minimálne jedného rakúskeho a jedného slovenského školiteľa. Týmto sa cieli na zvyšovanie vedeckej kvality mladých vedeckých pracovníkov, ktorí získajú podnety z rôznych vedeckých škôl, bližšie spoznajú a kriticky zhodnotia ich metódy, a tak na základe rôznych impulzov zlepšia svoju vedeckú prácu.

Pri rozhodovaní o projektoch v rámci Cielenej projektovej podpory Akcie môžu byť v prípade potreby žiadatelia, resp. projektoví koordinátori pozvaní na pohovor s Riadiacim grémiom Akcie (alebo s určenou komisiou), aby prezentovali, vysvetlili a/alebo obhájili svoju projektovú žiadosť. Neúčasť na pohovore môže viesť k zamietnutiu žiadosti.

 

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

V rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie, ktoré sú uvedené v preambule.

Exkurzie naplánované v rámci projektovej žiadosti v prípade iniciatívnych projektov je možné financovať iba v tom prípade, ak je ich realizácia obojstranná (uskutočňujú sa na slovenskej aj na rakúskej strane).

 

Oprávnenosť projektových partnerov:

Pre posúdenie oprávnenosti projektových partnerov a pre podanie žiadosti je rozhodujúca príslušnosť k inštitúcii. Každé projektové konzorcium musí byť zložené z minimálne jedného projektového účastníka z Rakúska a jedného projektového účastníka zo Slovenska, pričom musia byť dodržané nasledujúce podmienky:

a) pre projektových partnerov z Rakúska platí:

 1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom z rakúskej strany môžu byť príslušníci verejných univerzít, súkromných univerzít, odborných vysokých škôl, pedagogických vysokých škôl alebo Rakúskej akadémie vied.
 2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou podľa bodu 1) z rakúskej strany môžu byť tiež pracovníci archívov, knižníc, múzeí alebo iných (výskumných) inštitúcií, ktorých inventár alebo know-how je nevyhnutný pre realizáciu projektu.

b) pre projektových partnerov zo Slovenska platí:

 1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom zo slovenskej strany môžu byť príslušníci štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.
 2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou podľa bodu 1) zo slovenskej strany môžu byť tiež pracovníci archívov, knižníc, múzeí alebo iných (výskumných) inštitúcií, ktorých inventár alebo know-how je nevyhnutný pre realizáciu projektu.

c) pre projektových partnerov z ostatných krajín platí:

 1. účastníkmi projektu z ostatných krajín môžu byť príslušníci vysokých škôl, resp. univerzít alebo iných výskumných organizácií, ktorých inventár alebo know-how je nevyhnutný pre realizáciu projektu.

 

Dĺžka podpory

Trvanie projektov:

 • pri projektoch typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“ je maximálna možná dĺžka podpory 36 mesiacov. Pritom treba mať na zreteli, že počas trvania projektu je potrebné vždy po 12 mesiacoch predložiť priebežnú správu, na základe ktorej rozhodne Riadiace grémium o financovaní na ďalších 12 mesiacov.
 • pri projektoch typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“ je maximálna dĺžka podpory 12 mesiacov.

 

Financovanie a oprávnené výdavky:

Pre financovanie projektov platia nasledujúce limity:

 • finančná podpora zo strany Akcie pri projektoch typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“ môže byť maximálne 60 000 EUR počas celého projektu, maximálne však 20 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).
 • Finančná podpora zo strany Akcie pri projektoch typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“ môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Riadiace grémium Akcie môže pri oboch typoch projektov záväzne schváliť financovanie na maximálne 12 mesiacov. Pri dlhších projektoch závisí financovanie od kontroly priebežnej správy riadiacim grémiom a od rozpočtu Akcie na aktuálny fiškálny rok, ktorý každý rok poskytujú príslušné ministerstvá.

Riadiace grémium môže v prípade schválenia projektu upraviť dĺžku poskytovania podpory a zmeniť (predovšetkým skrátiť) schválenú finančnú podporu oproti žiadosti.

Finančné prostriedky Akcie môžu byť plánované a použité pre nasledujúce výdavky (ak nie je špecifikované inak):

 • mobilitné výdavky (cestovné, ubytovanie a stravné)
  • prosím, pri plánovaní a použití prostriedkov je potrebné sa riadiť Pravidlami pre prípravu rozpočtu a odúčtovanie finančných prostriedkov – pozri Prílohu 1,
 • mzdy/honoráre
  • vyplácanie miezd lektorom a prednášajúcim,
  • v odôvodnených prípadoch honoráre pre pomocnú silu.
  • V oboch prípadoch je pri plánovaní a použití prostriedkov potrebné dodržať Pravidlá pre prípravu rozpočtu a odúčtovanie finančných prostriedkov (Príloha 1).
  • financovanie miezd/honorárov je spravidla neoprávnené, okrem nasledujúcich výnimiek:
 • nákupy tovarov a služieb
  • financovanie nákupov tovarov a služieb z prostriedkov Akcie je možné len vtedy, ak je to nevyhnutné pre realizáciu projektu a ak tieto nemôžu byť poskytnuté ako vlastný príspevok projektových partnerov (nevyhnutnosť je potrebné zdôvodniť v žiadosti; Riadiace grémium bude pri rozhodovaní o projekte zohľadňovať toto zdôvodnenie).
 • iné odôvodnené výdavky
  • v prípade takýchto výdavkov je nutné už pri príprave rozpočtu riadne zdôvodniť ich nevyhnutnosť; Riadiace grémium bude pri rozhodovaní o projekte zohľadňovať toto zdôvodnenie. Vo všeobecnosti režijné náklady (tzv. „overheads“) nie sú povolené. 

Finančné prostriedky sú vyplácané len v Rakúsku alebo na Slovensku. Každé projektové konzorcium určí osoby v Rakúsku a na Slovensku, ktoré budú v mene konzorcia odúčtovať výdavky v súlade s projektom (tzv. „zodpovedná osoba“ – jedna alebo viaceré – musia byť určené už v projektovej žiadosti).

V prípade zapojenia súkromných vysokých škôl do projektu je možná podpora výdavkov bezprostredne sa vzťahujúca k zapojeným osobám, a nie k týmto inštitúciám.

 

Projektová žiadosť a podanie žiadosti

Projektové žiadosti treba vyplniť on-line na webstránke www.scholarships.at. Aby bolo možné podať projekt, je potrebné sa najprv zaregistrovať.  

Na podanie projektu treba vypracovať tieto dokumenty:

 1. projektová žiadosť (vypĺňa sa po nemecky alebo po anglicky),
 2. opis projektu, ktorého rozsah by nemal presiahnuť tri strany. Text by mal byť formulovaný vo všeobecne zrozumiteľnej rovine, ďalej má obsahovať predstavenie odbornej problematiky a stanovenie vedeckých cieľov, plánovaný pracovný program a očakávané výsledky projektu spolupráce. Taktiež by v ňom mali byť objasnené nasledujúce body: význam spolupráce, vedecké synergické efekty, prípadné európske (existujúce alebo budúce zapojenie do niektorého programu EÚ) a iné medzinárodné perspektívy, ako aj existujúce alebo očakávané vyhliadky na zavedenie výsledkov projektu do praxe formou aplikácie. Projektoví účastníci z konzorcia by mali jasne vyjadriť svoj záujem o spoluprácu.
 3. plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít projektovému tímu, časový harmonogram).
 4. písomný súhlas a vyjadrenie podpory každej organizácie zapojenej do projektu. „Súhlas a vyjadrenie podpory“ musí byť v prípade slovenskej inštitúcie podpísané rektorom vysokej školy, dekanom fakulty alebo riaditeľom ústavu SAV. V prípade rakúskych inštitúcií musí byť dokument podpísaný riaditeľom inštitútu vysokej školy alebo inštitútu Rakúskej akadémie vied. V ostatných prípadoch musí byť súhlas podpísaný príslušnými štatutárnymi zástupcami inštitúcií.
 5. rozpočet projektu – pre rozpočet projektu je potrebné využiť predpísaný vzor, ktorý sa nachádza v Prílohe 2. V rozpočte je potrebné uviesť detailnú kalkuláciu navrhovaných výdavkov, ako aj odôvodnenie vzhľadom na opis projektu a plán realizácie. Očakáva sa, že projektoví partneri tiež prispejú k realizácii projektu vlastným príspevkom (finančným alebo nefinančným). Ak takýto vlastný príspevok bude súčasťou projektu, je potrebné uviesť tieto informácie v rozpočte projektu alebo vo vysvetlení k rozpočtu (vrátane uvedenia konkrétnej sumy, ak je to možné).

Pri príprave rozpočtu je nutné použiť "Vzor rozpočtu projektu (príloha 2)". Do on-line systému je potrebné nahrať opis projektu, súhlas a vyjadrenie podpory (zo všetkých zapojených inštitúcií), plán realizácie a rozpočet projektu. Plán realizácie (Durchführungsplan/Time plan) a rozpočet projektu (Gesamtbudget/Total project budget) nahrajte vo formáte PDF (ide o prvý a posledný hárok Vzoru rozpočtu projektu). Celý excelový súbor pošlite e-mailom do termínu uzávierky na adresu kristina.sallerova@saia.sk

 

Miesto podania:

 

Termíny na predkladanie žiadostí:

 •   projekty typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“: 15. október
 •   projekty typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“: 15. marec, 15. máj, 15. október

 

Dôležité:

Začiatok projektu treba plánovať najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.

 

Poznámky:

 • Vypracúva sa spoločná projektová žiadosť spolupracujúcich inštitúcií (osôb) a predkladá sa Kancelárii Akcie Rakúsko – Slovensko v Bratislave (cez on-line systém na stránke www.scholarships.at). Dodatočné informácie možno získať od Kancelárie Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) a od Kancelárie pre medzinárodnú spoluprácu a mobilitu (ICM) Rakúskej výmennej služby (OeAD-GmbH) vo Viedni (kontakty na príslušných partnerov sú uvedené na stránke Akcie www.aktion.saia.sk).
 • Rozpočet musí byť členený podľa kalendárnych rokov.
 • V rozpočte sa musí v prípade financovania vlastnými zdrojmi jasne uviesť, ktoré aktivity projektu a ktoré výdavky sa takto financujú.
 • Chybné alebo neúplné projektové žiadosti nebudú ďalej Riadiacim grémiom posudzované.
 • Spätná podpora aktivít nie je možná, preto treba plánovať začiatok projektu najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.
 • V prípade, že program Akcia Rakúsko – Slovensko nebude na bilaterálnej úrovni predĺžený, budú všetky projekty, ktoré boli schválené Riadiacim grémiom do konca trvania programu, financované OeAD-GmbH v súlade s pravidlami a zo vzniknutej finančnej rezervy Akcie na rakúskej strane (do jej vyčerpania).

Znenie podmienok (pdf)

Pravidlá financovania (príloha 1)

Vzor rozpočtu projektu (príloha 2)

Podať projekt / správa projektov...

Formulár záverečnej správy

Schválené projekty