Akcia Rakúsko - Slovensko

Projekty Akcie

Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte však nebude financovaná z prostriedkov Akcie R – S. Pri projektoch s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúsko-slovenská spolupráca.

 

Oblasti podpory (ciele):

 

I. Spolupráca mladých výskumníkov

Projekty majú za cieľ podporiť kariérny rast doktorandov a postdoktorandov prostredníctvom užšej spolupráce s inými doktorandmi a postdoktorandmi z Rakúska a Slovenska. Projekty s nasledujúcim zameraním budú prednostne podporené:

 • nadviazanie novej vedeckej spolupráce,
 • spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, ktorí sa venujú rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme,
 • spoločné aktivity vedúce k habilitácii.

Pri plánovaní projektu treba zohľadniť aj ďalšiu udržateľnosť podporenej spolupráce.

Podporované sú výlučne aktivity doktorandov a postdoktorandov. Účasť tretích osôb je možná, avšak nebude financovaná z prostriedkov Akcie R – S.

 

II. Doktoráty pod dvojitým vedením

Za účelom zvyšovania vedeckej kvality mladých vedeckých pracovníkov je dôležité získavať podnety z rôznych vedeckých škôl, bližšie spoznať a kriticky zhodnotiť ich metódy, a tak na základe rôznych impulzov zlepšovať svoju vedeckú prácu. preto je možné v rámci Akcie podporiť spoluprácu tímov doktorandov a ich školiteľov z Rakúska a zo Slovenska. V centre záujmu stoja práce jedného alebo viacerých doktorandov pod vedením minimálne jedného rakúskeho a jedného slovenského školiteľa.

Podporené budú nasledujúce aktivity:

 • mobilitné výdavky na spoločné stretnutia doktorandov a školiteľov (za účelom výmeny podnetov/konzultácií alebo vykonania experimentu/výskumného zámeru),
 • aktívna účasť doktorandov na tematických vedeckých konferenciách (predovšetkým medzinárodných),
 • organizácia odborných, resp. tematických kolokvií pre doktorandov s možnosťou výmeny skúseností medzi doktorandmi s podobnou témou (takéto kolokviá by mali byť prístupné aj iným doktorandom z oboch krajín),
 • mobilitné výdavky pre medzinárodných hodnotiteľov – ak nie je možné použiť prostriedky domácej inštitúcie a účasť takýchto hodnotiteľov jednoznačne prispeje k zvyšovaniu vedeckej kvality dizertačnej práce. 

Ako výstup po ukončení projektu sa očakáva publikovanie minimálne jedného vedeckého článku (v spolupráci s doktorandom ako spoluautorom) v relevantnom odbornom časopise.
Podporované sú výlučne aktivity doktorandov, ich školiteľov a hodnotiteľov. Účasť tretích osôb je možná, avšak nebude financovaná z prostriedkov Akcie R – S.

 

III. Organizácia rakúsko-slovenských školení

Z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko sa podporuje organizovanie bilaterálnych školení. Školenia majú byť zamerané na zlepšenie odborných znalostí alebo na zlepšenie zručností v oblasti soft skills (ako napr. prezentačné a komunikačné zručnosti pri prezentácii vlastnej vedeckej práce, projektový manažment, zúčtovanie projektu a pod.). Prioritne budú podporené také projekty, ktoré v sebe zahŕňajú oba komponenty (teda zlepšenie odborných znalostí a zároveň zlepšenie zručností v oblasti soft skills).

Prioritne budú podporené projekty, v rámci ktorých sa školení zúčastnia doktorandi; účasť študentov na uvedených školeniach môže byť v odôvodnených prípadoch tiež podporená. Podmienkou podpory je účasť doktorandov z oboch krajín.

 

IV. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov

Z prostriedkov Akcie R – S sa podporuje organizácia bilaterálnych jazykových kurzov, v rámci ktorých sa slovenskí študenti učia po nemecky a rakúski študenti po slovensky. Voľnočasové aktivity treba organizovať tak, aby si študenti v čo najlepšej miere prakticky precvičovali vedomosti získané v rámci výučbovej časti. Očakáva sa vlastný príspevok od účastníkov (50 EUR od Slovákov a 50 EUR od Rakúšanov), ktorý pokryje časť organizačných výdavkov letného jazykového kurzu. Tento typ projektu nemožno kombinovať s individuálnymi štipendiami Akcie na letné jazykové školy.

 

V. Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov

Z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko môže byť podporená organizácia prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov z Rakúska na Slovensku a zo Slovenska v Rakúsku. Cieľom je podpora keynotespeakrov, prednáškových cyklov a tiež podpora výmeny najnovších vedeckých poznatkov v danom odbore. Prednášajúci by mali byť výlučne vedeckí pracovníci s vynikajúcimi výsledkami vo svojej práci. Prednášky by mali byť bezplatne prístupné nielen pre odborníkov z hosťujúcej inštitúcie, ale aj pre študentov, budúcich študentov a iných záujemcov mimo hosťujúcej inštitúcie.
Maximálna výška podpory v rámci Akcie je pri tomto type projektov 5 000 EUR. Očakáva sa, že hosťujúca inštitúcia tiež finančne prispeje k realizácii projektu. V rámci Akcie budú pri tomto type projektov financované hlavne pobytové a mobilitné náklady (honoráre nebudú preplatené).

 

Oprávnenosť projektových partnerov:

1. príslušnosť k inštitúcii:

a) pre projektových partnerov z Rakúska platí:

 1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom z rakúskej strany môžu byť príslušníci štátnej univerzity, Rakúskej akadémie vied, študijných odborov odborných vysokých škôl (Fachhochschule) financovaných v prevažnej miere zo zdrojov Spolkového ministerstva pre školstvo, vedu a výskum a príslušníci pedagogických vysokých škôl (pozri zoznam – príloha 1).
 2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou uvedenou v bode 1) z rakúskej strany môžu byť pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je nevyhnutný pre realizáciu projektu.

b) pre projektových partnerov zo Slovenska platí:

 1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom zo slovenskej strany môžu byť príslušníci štátnej alebo verejnej vysokej školy a Slovenskej akadémie vied.
 2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou uvedenou v bode 1) zo slovenskej strany môžu byť pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je nevyhnutný pre realizáciu projektu.

Pri projektoch z oblasti III. (školenia pre doktorandov) môže byť žiadateľom aj mimovládna organizácia zo Slovenska alebo Rakúska, no iba v spojení s oprávnenou vysokou školou druhej krajiny.

 

2. ďalšie definície:

Pod pojmom mladí výskumníci sa rozumejú:

 1. doktorandi – zapísaní študenti doktorandského štúdia na oprávnenej inštitúcii,
 2. postdoktorandi – vedci z oprávnenej inštitúcie, ktorým bol udelený doktorský titul (PhD. alebo ekvivalent) a zároveň od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov; v rámci projektov Akcie nie je u postdoktorandov habilitácia alebo vymenovanie za profesora prekážkou podpory, ak sú splnené uvedené kritériá.

 

Oprávnené výdavky:

Finančné prostriedky Akcie môžu byť použité pre nasledujúce oblasti (ak nie je inak špecifikované):

 • mobilitné výdavky (cestovné, nocľažné a diéty/štipendium; ako cestovné sú uznávané iba výdavky na verejnú dopravu; pri plánovaní mobilitných výdavkov sa treba riadiť predpísanými dennými sadzbami – pozri príloha 2),
 • iné odôvodnené výdavky (v tomto prípade je už v rozpočte potrebné zdôvodniť nevyhnutnosť týchto výdavkov; môže ísť napr. o výrobu vyučovacích materiálov, náklady na komunikáciu atď.).

Financovanie platov je spravidla neoprávnené, okrem nasledujúcich prípadov:

 • vyplácanie platov lektorom a prednášajúcim v oblastiach podpory III. a IV. je prípustné
 • vyplácanie platu pomocnej sile v rámci projektu (v odôvodnených prípadoch, s výnimkou v oblasti podpory V.)

 V oboch prípadoch je pritom potrebné dodržať pravidlá financovania projektov v rámci Akcie (príloha 2).

 

Dĺžka podpory

Pre projekty platí vo všeobecnosti maximálne trvanie podpory jedného projektu 12 mesiacov s výnimkou projektov v oblasti III. (Organizácia rakúsko-slovenských školení), pri ktorých je maximálne trvanie podpory jedného projektu 24 mesiacov. S projektami, ktoré v minulosti získali podporu, sa o ňu nemožno opäť uchádzať. Podpora ďalších nadväzujúcich projektov partnerov (tzv. follow-up projekty) sa taktiež neschvaľuje.

 

Projektová žiadosť a podanie žiadosti

Projektové žiadosti treba vyplniť on-line na webstránke www.scholarships.at. Aby bolo možné podať projekt, treba sa najprv zaregistrovať. 

Na podanie projektu treba vypracovať tieto dokumenty:

 1. projektová žiadosť (vypĺňa sa on-line po nemecky alebo po anglicky) – formulár žiadosti obsahuje aj časť „Rozpočet projektu“ (mobilitné výdavky a iné výdavky).
 2. opis projektu, ktorého rozsah nepresahuje tri strany. Text by mal byť formulovaný vo všeobecne zrozumiteľnej rovine, ďalej má obsahovať predstavenie odbornej problematiky a stanovenie vedeckých cieľov, plánovaný pracovný program a očakávané výsledky projektu spolupráce. Taktiež by v ňom mali byť objasnené nasledujúce body: význam spolupráce, vedecké synergické efekty, prípadné európske (existujúce alebo budúce zapojenie do niektorého programu EÚ) a iné medzinárodné perspektívy, ako aj existujúce alebo očakávané vyhliadky na zavedenie výsledkov projektu do praxe formou aplikácie. Ústavy/organizácie zapojené do projektu musia jasne vyjadriť svoj záujem na spolupráci.
 3. Plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít projektovému tímu, časový harmonogram).
 4. Písomný súhlas a vyjadrenie podpory každej organizácie zapojenej do projektu. „Súhlas a vyjadrenie podpory“ musí byť v prípade slovenskej inštitúcie podpísané dekanom fakulty alebo riaditeľom ústavu SAV. V prípade rakúskych inštitúcií musí byť dokument podpísaný riaditeľom inštitútu vysokej školy alebo inštitútu Rakúskej akadémie vied.
Očakáva sa, že projektoví partneri tiež finančne prispejú k realizácii projektu. Ak sú takéto finančné prostriedky k dispozícii, je potrebné priložiť dokument s týmito informáciami k projektovej žiadosti.

 

Miesto podania:

  

Termíny na predkladanie žiadostí:

Projekty v oblasti I., II. a V.: 15. marec, 15. máj, 15. október.

Projekty v oblasti III.: 15. marec.

Projekty v oblasti IV.: 15. október.

 

Systém na podávanie žiadostí sa otvára približne 2 mesiace pred uzávierkou.

Dôležité: Začiatok projektu treba plánovať najskôr tri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.

Od termínu 15. 5. 2015 sa žiadosti o projektovú spoluprácu podávajú cez novú stránku www.scholarships.at (priama linka: https://www.scholarships.at/login/login.aspx?DataFormID=1257). Projekty podané k predchádzajúcim uzávierkam si predkladatelia môžu stále pozrieť po prihlásení sa na starej stránke www.projekt.aktion.saia.sk.

 

Poznámky:

 • Vypracúva sa spoločná projektová žiadosť spolupracujúcich inštitúcií (osôb) a predkladá sa vedeniu Akcie Rakúsko – Slovensko v Bratislave. Dodatočné informácie možno získať od Kancelárie Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) a od Kancelárie pre medzinárodnú spoluprácu a mobilitu Rakúskej výmennej služby (OeAD-GmbH) vo Viedni (www.oead.at).
 • Rozpočet musí byť členený podľa kalendárnych rokov.
 • V rozpočte sa musí v prípade financovania vlastnými zdrojmi jasne uviesť, ktoré aktivity projektu a ktoré výdavky sa takto financujú.
 • Chybné, neúplné alebo neskoro podané projektové žiadosti nebudú posudzované.
 • Spätná podpora aktivít nie je možná, preto treba plánovať začiatok projektu najskôr tri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.

Zoznam oprávnených inštitúcií (príloha 1)

Pravidlá financovania a sadzby pre prípravu rozpočtu (príloha 2)

Podať projekt / správa projektov...

Schválené projekty

Formulár záverečnej správy