Výskumné štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko pre postdoktorandov (AT do SK)

 

Domovská krajina / organizácia

Rakúsko Žiadateľmi z Rakúska môžu byť postdoktorandi verejných a súkromných univerzít, odborných vysokých škôl (Fachhochschulen) a Rakúskej akadémie vied.

Krajina / organizácia pobytu

Slovensko Organizáciou pobytu na Slovensku môžu byť štátne, verejné a súkromné vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied. Ďalej to môžu byť aj archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru. K žiadosti o štipendium je nutné priložiť pozývací list prijímajúcej organizácie.

Vedný / študijný odbor

všetky

Druh podpory

výskumné štipendium

Cieľová skupina

vysokokvalifikovaní postdoktorandi (vedeckí a pedagogickí pracovníci verejných a súkromných univerzít, odborných vysokých škôl (Fachhochschulen) a akadémie vied, ktorým bol udelený titul PhD. alebo ekvivalent, nie sú habilitovaní a od udelenia titulu PhD. neuplynulo k termínu uzávierky viac ako 10 rokov)

Trvanie

3 – 6 mesiacov

Poskytnuté služby

1) mesačné štipendium (vypláca SAIA, n. o.): € 1 400,--

Poznámky:

  • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
  • ubytovanie, cestovné a prípadné ďalšie poistenie si hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám (Ubytovanie má zabezpečiť prijímajúca inštitúcia v študentskom domove vysokej školy alebo v ubytovacom zariadení SAV.).

Uzávierka pre podávanie žiadostí

zvyčajne 15. marec, 15. október

Miesto podania žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

Formulár žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:

  • pozývací list (list riaditeľa inštitútu/dekana fakulty ako potvrdenie, že žiadateľ je na prijímajúcej inštitúcii vítaný) od prijímajúcej inštitúcie (v nemčine alebo angličtine),
  • kópia diplomu o udelení titulu PhD. (alebo ekvivalentu),
  • zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú činnosť,
  • súhlas domácej inštitúcie s výskumným pobytom (v nemčine alebo angličtine).

Na www.scholarships.at je potrebné pozorne vyplniť časť „Research Proposal“. Tu treba uviesť podrobný a zrozumiteľný opis výskumného zámeru s ohľadom na východiská, metodiku a plánované ciele.

Poznámky k žiadosti

Nástup na štipendijný pobyt je možný najskôr 3 mesiace od termínu uzávierky. Vo všeobecnosti platí, že žiadosti predložené k marcovému termínu sa vzťahujú na ďalší akademický rok a žiadosti predložené k októbrovému termínu na prebiehajúci akademický rok.

Na prijímajúcej výskumnej inštitúcii sa majú skúmať nové vedecké prístupy, metódy, postupy a techniky; získané know-how by malo byť využité rakúskou, resp. slovenskou vedou a s využitím vedeckej odbornosti uchádzača sa má trvalo posilniť vedecká kvalita prijímajúcej inštitúcie. Obe strany majú z tejto výmeny skúseností profitovať. Následne sa očakáva, že sa posilní spolupráca aj s domácou inštitúciou štipendistov po ich návrate s cieľom využitia a oživenia slovenského, resp. rakúskeho výskumného priestoru.

Vo všeobecnosti treba dodržať zásady dobrej vedeckej praxe. To predovšetkým znamená:

a) uvádzať dostupnú používanú literatúru pre tú - ktorú vednú disciplínu už aj pri príprave žiadosti;

b) pripravovať publikácie tak, aby všetky výsledky boli vždy jasné a odvoditeľné/zistiteľné;

c) rešpektovať pravidlo otvorenosti, uznania vedeckých zásluh a kolegialitu medzi výskumníkmi v tíme.

Štipendium nemožno predĺžiť. Toto štipendium môže výskumník poberať iba raz (tá istá osoba môže tento typ štipendia využiť iba raz).

Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu. Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu z verejných zdrojov.

Štipendisti sú povinní trvalo sa zdržiavať v mieste štúdia a plniť si svoje študijné a výskumné povinnosti.

Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov. 

Výberové konanie

Výber sa uskutoční vo viacerých stupňoch:

Po kontrole formálnej stránky žiadosti zo strany SAIA preskúma Akcia Rakúsko – Slovensko vecnú oprávnenosť žiadosti. Posúdenie odbornej stránky žiadostí vykonajú dvaja nezávislí externí hodnotitelia.

DÔLEŽITÉ:

Žiadateľ navrhuje v rámci prihlasovacieho formuláru odborných hodnotiteľov z akademickej/výskumnej oblasti, ktorí sa považujú za nezaujatých.

Hodnotitelia sa považujú za zaujatých, ak:

  • môžu pracovne, finančne alebo osobne profitovať zo schválenia alebo zamietnutia žiadosti,
  • hodnotiteľ v posledných 5 rokoch so žiadateľom (alebo s niektorou z inštitúcií) spoločne publikoval, spolupracoval alebo pracoval na tom istom výskumnom pracovisku,
  • existujú medzi žiadateľom (alebo s niektorou z inštitúcií) a hodnotiteľom zásadné nezhody vo vedeckom názore (napr. spor vo vedeckej škole/metóde),
  • okrem iného existuje pracovne alebo osobne blízky pomer, ktorý by u tretej strany mohol vzbudiť podozrenie zo zaujatosti.

Žiadateľ môže pripojiť k žiadosti ako prílohu zoznam hodnotiteľov, ktorí by sa vzhľadom na ich možnú zaujatosť nemali podieľať na hodnotení žiadosti („negatívny zoznam“).

Negatívny zoznam: Žiadatelia môžu vylúčiť z hodnotenia maximálne 3 potenciálnych hodnotiteľov, u ktorých predpokladajú, že konkurečný vzťah alebo spor medzi vedeckými školami môže ovplyvniť objektívnosť hodnotenia.

Ak sa uvádzané údaje potvrdia, Riadiace grémium Akcie spravidla vyhovie návrhu. Negatívny zoznam musí byť krátko odôvodnený.

Žiadatelia, ktorých žiadosť získala viac ako 75 percent zo všetkých bodov, budú pozvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou menovanou Riadiacim grémiom Akcie. Osobný pohovor je pevnou súčasťou výberového konania. Pohovor môže byť vedený v nemčine alebo v angličtine, výber jazyka je na uchádzačovi. Po osobných pohovoroch rozhodne výberová komisia o udelení štipendií.

Oznámenie o udelení štipendia zasiela Kancelária Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.), ktorá komunikuje so žiadateľmi aj počas procesu spracovania žiadosti.