Akcia Rakúsko - Slovensko

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko pre diplomantov (SK do AT)

 

| Domovská krajina/organizácia |

Slovensko žiadatelia zo Slovenska môžu byť študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia slovenských štátnych a verejných vysokých škôl riadne zapísaní na štúdium.

| Krajina/organizácia pobytu |

Rakúsko Organizáciou pobytu na rakúskej strane môžu byť štátne univerzity, Rakúska akadémia vied a odborné vysoké školy (Fachhochschule) v rámci odborov financovaných prevažne zo Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo (pozri zoznam). Ďalej to môžu byť aj archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru. K žiadosti o štipendium je nutné priložiť akceptačný list prijímajúcej organizácie.

| Vedný/študijný odbor |

všetky

| Druh podpory |

študijné štipendium

| Cieľová skupina |

Študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia

| Trvanie |

1 až 3 mesiace

| Poskytnuté služby |

1) mesačné štipendium (vypláca OeAD-GmbH): € 800,--

2) Cestovné výdavky (prepláca SAIA, n. o.)

Po zaslaní záverečnej správy z pobytu a predložení výpisu absolvovaných skúšok alebo potvrdenia o absolvovaní pobytu vystaveného organizáciou pobytu sa preplácajú cestovné náklady (autobusová alebo vlaková doprava 2. triedy) na základe predloženia originálov cestovných lístkov.

 

Poznámky:

  • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia
  • ubytovanie si hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám (Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie  – internát alebo v byte. Mesačné náklady: € 220 až € 470; výška závisí od typu ubytovania. Za sprostredkovanie sa platí OeAD-GmbH € 18 mesačne ako správny poplatok.)
  • štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium

 

| Uzávierka pre podávanie žiadostí |

zvyčajne 15. marec, 15. október

 

| Miesto podania žiadosti |

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

| Formulár žiadosti |

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:

  • akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie od odborného garanta pobytu/supervízora (Betreuungszusage; v nemčine alebo v angličtine),
  • dve odporúčania (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolských učiteľov (docentov, profesorov alebo vedeckých pracovníkov s ekvivalentným zaradením; jedno odporúčanie musí byť od školiteľa diplomanta/vedúceho diplomovej práce),
  • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania (bakalárske štúdium), ak existuje,
  • potvrdenie o jazykových znalostiach (Nachweis der Deutschkenntnisse) potvrdené rakúskym lektorom nemeckého jazyka pôsobiaceho na slovenských vysokých školách, resp. potvrdenie katedry germanistiky alebo cudzích jazykov (nepredkladajú germanisti), v prípade pobytu realizovaného v angličtine, doklad o znalostiach anglického jazyka,
  • súhlas vedenia domovskej organizácie so študijným/výskumným pobytom od dekana, resp. prodekana fakulty (v nemčine alebo v angličtine, podpísaný dekanom/prodekanom, riaditeľom ústavu SAV).

| Poznámky k žiadosti |

Žiadosť o toto štipendium si môžu podať študenti z verejných a štátnych vysokých škôl, ktorí ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne jeden semester svojho štúdia v 2. stupni (ak študijný program v sebe kombinuje prvý a druhý stupeň – § 53 ods. 3 zákona 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov –, musí mať žiadateľ absolvovaných aspoň 7 semestrov). O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí sú riadnymi študentami (získali v predchádzajúcom semestri minimálne 5 kreditov).

Nástup na štipendijný pobyt je možný najskôr 3 mesiace od termínu uzávierky. Vo všeobecnosti platí, že žiadosti predložené k marcovému termínu sa vzťahujú na ďalší akademický rok a žiadosti predložené k októbrovému termínu na prebiehajúci akademický rok.

Štipendium pre diplomantov má poskytnúť študentom možnosť, využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v Rakúsku, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Pobyt musí jasne súvisieť s témou diplomovej práce štipendistu a takto musí aj byť plánovaný.

Štipendium nemožno predĺžiť. Toto štipendium môže študent poberať iba raz (štipendium nie je možné udeliť opätovne). 

Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu.

| Výberové konanie |

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).