Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na letné jazykové školy (SK do AT)

 

Domovská krajina / organizácia

Slovensko žiadatelia zo Slovenska môžu byť študentmi a doktorandmi slovenských štátnych, verejných a súkromných vysokých škôlSlovenskej akadémie vied

Krajina / organizácia pobytu

Rakúsko

Vedný / študijný odbor

každý rok je určený iný odbor 

2024: humanitné vedy a umenie (historické vedy a archeológia, filologické a literárne vedy, filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy, vedy o umení a ostatné odbory humanitných vied)

Druh podpory

letné štipendium

Cieľová skupina

študenti (vrátane doktorandov)

Trvanie

1 mesiac (v závislosti od termínov usporiadateľov kurzov)

Poskytnuté služby

1) Štipendium - 750€ (vypláca OeAD-GmbH)

2) Poplatky za jazykový kurz hradí Akcia Rakúsko – Slovensko.

3) Poplatky za ubytovanie hradí Akcia Rakúsko – Slovensko.

Poznámky:

  • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie, liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
  • cestovné náklady si hradí štipendista z vlastných prostriedkov.

Uzávierka pre podávanie žiadostí

zvyčajne 15. marec

Miesto podania žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

Formulár žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:

  • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z najvyššieho ukončeného stupňa vysokoškolského vzdelávania, ak absolvované,
  • motivačný list (v nemčine alebo v angličtine),
  • potvrdenie o návšteve školy (aktuálneho dátumu, vydané študijným oddelením, stačí v slovenskom jazyku),
  • nepovinne: jedno odporúčanie (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolského učiteľa (docent, profesor alebo vedecký pracovník s ekvivalentným zaradením; v prípade doktoranda odporúčanie od školiteľa).

Poznámky k žiadosti

Cieľom podpory je zlepšiť jazykovú kompetenciu študentov (vrátane doktorandov; žiadatelia môžu pochádzať zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied) z určitých študijných/vedných odborov. Každoročne určí Riadiace grémium Akcie odbor, ktorého študenti sa môžu uchádzať o štipendium.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí sú riadnymi študentami (získali v predchádzajúcom semestri minimálne 5 kreditov).

Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu. Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu z verejných zdrojov.

Štipendium sa viaže s určitou konkrétnou letnou jazykovou školou (v roku 2024 sa letná škola uskutoční pravdepodobne v meste Graz v jazykovej škole Deutsch in Graz).

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí ešte nezískali toto štipendium (v jednom stupni štúdia).

Štipendisti sú povinní trvalo sa zdržiavať v mieste štúdia a plniť si svoje študijné a výskumné povinnosti.

Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov. 

Výberové konanie

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) - približne v polovici mája.