Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na letné jazykové školy (SK do AT)

 

Domovská krajina / organizácia

Slovensko žiadatelia zo Slovenska môžu byť študentmi a doktorandmi slovenských štátnych, verejných a súkromných vysokých škôlSlovenskej akadémie vied

Krajina / organizácia pobytu

Rakúsko

Vedný / študijný odbor

každý rok je určený iný odbor  2022: prírodné a príbuzné vedy (medicína, veterinárne lekárstvo, pôdo- a poľnohospodárstvo)

Druh podpory

letné štipendium

Cieľová skupina

študenti (vrátane doktorandov)

Trvanie

1 mesiac (v závislosti od termínov usporiadateľov kurzov)

Poskytnuté služby

1) Štipendium - 345€ (vypláca OeAD-GmbH)

2) Poplatky za jazykový kurz hradí Akcia Rakúsko – Slovensko.

3) Poplatky za ubytovanie hradí Akcia Rakúsko – Slovensko.

Poznámky:

  • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie, liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
  • cestovné náklady si hradí štipendista z vlastných prostriedkov.

Uzávierka pre podávanie žiadostí

zvyčajne 15. marec

Miesto podania žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

Formulár žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:

  • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z najvyššieho ukončeného stupňa vysokoškolského vzdelávania, ak absolvované,
  • motivačný list (v nemčine alebo v angličtine),
  • potvrdenie o návšteve školy (aktuálneho dátumu, vydané študijným oddelením, stačí v slovenskom jazyku),
  • nepovinne: jedno odporúčanie (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolského učiteľa (docent, profesor alebo vedecký pracovník s ekvivalentným zaradením; v prípade doktoranda odporúčanie od školiteľa).

Poznámky k žiadosti

Cieľom podpory je zlepšiť jazykovú kompetenciu študentov (vrátane doktorandov; žiadatelia môžu pochádzať zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied) z určitých študijných/vedných odborov. Každoročne určí Riadiace grémium Akcie odbor, ktorého študenti sa môžu uchádzať o štipendium.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí sú riadnymi študentami (získali v predchádzajúcom semestri minimálne 5 kreditov).

Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu. Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu.

Štipendium sa viaže s určitou konkrétnou letnou jazykovou školou.

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí ešte nezískali toto štipendium (v jednom stupni štúdia).

Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov. 

Výberové konanie

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) - približne v polovici mája.