Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na letné jazykové školy (AT do SK)

 

Domovská krajina / organizácia

Rakúsko Žiadateľmi z Rakúska môžu byť študenti a doktorandi na verejných a súkromných univerzitách, odborných vysokých školách (Fachhochschulen) alebo pedagogických vysokých školách.

Krajina / organizácia pobytu

Slovensko

Vedný / študijný odbor

všetky

Druh podpory

letné štipendium

Cieľová skupina

študenti (vrátane doktorandov)

Trvanie

3 týždne

Poskytnuté služby

1) Poplatok za jazykovú školu hradí Akcia Rakúsko – Slovensko (poplatok zahŕňa:

 • výučbu,
 • stravovanie 3 x denne,
 • ubytovanie,
 • poznávací a kultúrny program – napr. výlety a prehliadky organizované v rámci letnej školy).

Poznámky:

 • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov,
 • cestovné náklady si hradí štipendista z vlastných prostriedkov.

Uzávierka pre podávanie žiadostí

30. apríl

Miesto podania žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

Formulár žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:

 • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z najvyššieho ukončeného stupňa vysokoškolského vzdelávania, ak absolvované,
 • motivačný list,
 • potvrdenie o štúdiu (aktuálneho dátumu, vydané študijným oddelením),
 • nepovinné: jedno odporúčanie (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolského učiteľa (docent, profesor alebo vedecký pracovník s ekvivalentným zaradením; v prípade doktoranda odporúčanie od školiteľa).

Poznámky k žiadosti

Štipendiá  sa udeľujú na „Letnú školu slovenského jazyka a kultúry – Studia Academica Slovaca“ (viac informácií na www.fphil.uniba.sk/sas). Letná škola sa koná v auguste v Bratislave.

O toto štipendium sa môžu uchádzať iba študenti (vrátane doktorandov) na verejných a súkromných univerzitách, odborných vysokých školách (Fachhochschulen) alebo pedagogických vysokých školách. O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí sú riadnymi študentami (získali v predchádzajúcom semestri minimálne 5 kreditov).

Pri posudzovaní žiadostí o štipendium budú zohľadnené nasledovné kritériá:

 • potreba pobytu v zahraničí počas štúdia na rakúskej vysokej škole
 • jazykové a vedecké zručnosti uchádzača (doterajší priebeh štúdia: trvanie a známky)
 • spojitosť medzi jazykovým kurzom a študijným programom
Uprednostnení budú uchádzači, ktorí ešte nezískali toto štipendium (v jednom stupni štúdia).
Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu. Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu.
Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov.

Výberové konanie

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).