Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na krátkodobé pobyty (SK do AT)

 

Domovská krajina / organizácia

Slovensko žiadatelia zo Slovenska môžu byť príslušníci slovenských štátnych, verejných a súkromných vysokých škôlSlovenskej akadémie vied

Krajina / organizácia pobytu

Rakúsko Organizáciou pobytu na rakúskej strane môžu byť verejné a súkromné univerzity, odborné vysoké školy (Fachhochschulen), príp. pedagogické vysoké školy a Rakúska akadémia vied. Ďalej to môžu byť aj archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru. K žiadosti o štipendium je nutné priložiť akceptačný list prijímajúcej organizácie.

Vedný / študijný odbor

všetky

Druh podpory

výskumné štipendium

Cieľová skupina

pedagogickí a vedeckí pracovníci (vrátane doktorandov)

Trvanie

max. 3 dni

Poskytnuté služby

1) štipendium: 90 €/deň (max. 3 dni; vypláca SAIA, n. o.)

 

Poznámky:

  • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
  • ubytovanie a cestovné si zabezpečuje a hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám.

Uzávierka pre podávanie žiadostí

priebežne

Miesto podania žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

Formulár žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:

  • pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie (v nemčine alebo v angličtine),
  • súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným pobytom (v nemčine alebo v angličtine, podpísaný dekanom/prodekanom, riaditeľom ústavu SAV).

Poznámky k žiadosti

Pedagogickí a vedeckí pracovníci (vrátane doktorandov) zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj zo Slovenskej akadémie vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium.

Štipendium sa môže využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Pobyt v rámci štipendia nesmie byť dlhší ako 3 dni.

Štipendium nemožno poberať súčasne so schváleným projektom Akcie alebo s iným štipendiom. Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu.

Začiatok pobytov možno plánovať najskôr 60 dní od podania žiadosti.

Štipendium nemožno predĺžiť. O toto štipendium sa môže výskumník opätovne uchádzať najskôr 6 mesiacov od skončenia pobytu, ktorý bol financovaný štipendiom zo zdrojov Akcie.

Štipendisti sú povinní trvalo sa zdržiavať v mieste štúdia a plniť si svoje študijné a výskumné povinnosti.

Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov.

Výberové konanie

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).