Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na krátkodobé pobyty (AT do SK)

 

Domovská krajina / organizácia

Rakúsko Žiadateľmi z Rakúska môžu byť doktorandi, príslušníci verejných a súkromných univerzít, odborných vysokých škôl (Fachhochschulen), príp. pedagogických vysokých škôl a výskumní pracovníci Rakúskej akadémie vied.

Krajina/organizácia pobytu

Slovensko Organizáciou pobytu na Slovensku môžu byť štátne, verejné a súkromné vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied. Ďalej to môžu byť aj archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru. K žiadosti o štipendium je nutné priložiť akceptačný list prijímajúcej organizácie.

Vedný / študijný odbor

všetky

Druh podpory

výskumné štipendium

Cieľová skupina

pedagogickí a vedeckí pracovníci (vrátane doktorandov)

Trvanie

max. 3 dni

Poskytnuté služby

1) štipendium: 90 €/deň (max. 3 dni; vypláca SAIA, n. o.)

Poznámky:

  • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
  • ubytovanie a cestovné si zabezpečuje a hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám.

Uzávierka pre podávanie žiadostí

priebežne

Miesto podania žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

Formulár žiadosti

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:

  • pozvanie slovenskej prijímajúcej organizácie (v nemčine alebo v angličtine),
  • súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným pobytom (v nemčine alebo v angličtine).

Poznámky k žiadosti

Pedagogickí a vedeckí pracovníci z verejných a súkromných univerzít, odborných vysokých škôl (Fachhochschulen), príp. pedagogických vysokých škôl, ako aj výskumníci z Rakúskej akadémie vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium.

Štipendium sa môže využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Pobyt v rámci štipendia nesmie byť dlhší ako 3 dni.

Štipendium nemožno poberať súčasne so schváleným projektom Akcie alebo s iným štipendiom. Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu z verejných zdrojov.

Začiatok pobytov možno plánovať najskôr o 60 dní od podania žiadosti.

Štipendium nemožno predĺžiť. O toto štipendium sa môže výskumník opätovne uchádzať najskôr 6 mesiacov od skončenia pobytu, ktorý bol financovaný štipendiom zo zdrojov Akcie.

Štipendisti sú povinní trvalo sa zdržiavať v mieste štúdia a plniť si svoje študijné a výskumné povinnosti.

Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu.

Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov.

Výberové konanie

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).