Štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (1 - 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 1 250 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendiá pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 - 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 1 250 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 - 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov. Výška štipendia: 1 400 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendiá na krátkodobé pobyty
Pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka

Štipendiá na letný jazykový kurz
Štipendium pre študentov a doktorandov na absolvovanie letnej jazykovej školy. Uzávierka: marec

Formuláre k žiadosti o štipendium

Podať žiadosť o štipendium...

Výsledky výberových konaní