Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť členov grémia menuje minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a päť členov spolkový minister pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.

 

Z histórie programu

V máji 1992 podpísali ministri zodpovední za vysoké školstvo a vedu Dr. Erhard Busek a prof. Ján Pišút, DrSc., medzivládny program „Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“ na roky 1992 – 1996. Na základe dosiahnutých výsledkov a obojstrannej spokojnosti rozhodli obe strany o pokračovaní v spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Dňa 22. novembra 2001 štátny tajomník Ministerstva školstva SR Martin Fronc a rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Gabriele Matznerová-Holzerová podpísali v Bratislave Protokol o pokračovaní Akcie Rakúsko – Slovensko na roky 2002 až 2007. V júni 2008 bolo v rámci 3. zasadnutia Zmiešanej rakúsko-slovenskej komisie vo Viedni rozhodnuté o predĺžení trvania programu do konca roku 2013. V júni 2013 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Zmiešanej rakúsko-slovenskej komisie vo Viedni, v rámci ktorého bol program predĺžený na ďalšie programové obdobie, a to od 1. januára 2014 do 31. decembra 2019. V júni 2019 sa uskutočnilo 5. zasadnutie Zmiešanej rakúsko-slovenskej komisie v Bratislave, v rámci ktorého bol program predĺžený na ďalšie programové obdobie, a to od 1. januára 2020 do 31. decembra 2025.

 

Riadiace grémium Akcie v roku 2024

Rakúski členovia
Slovenskí členovia

Univ.-Prof. Mag. Dr.phil. Peter Deutschmann,                      
Universität Salzburg

Ao.Prof. Mag. Dr. Ingeborg Lang,               
Universität Wien

Mag. Bernhard Plunger,
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

Prof. (FH) Mag. Ludmila Waschak,
Fachhochschule Burgenland GmbH, Eisenstadt

Dr. Felix Wilcek,
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung der Republik Österreich, Wien

Prof. Dr. rer. nat. Martin Drozda,
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc.,
Žilinská univerzita v Žiline

Mgr. František Fundárek, CSc.,
Slovenská akadémia vied, Bratislava

Mgr. Diana Jakubcová,
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Bratislava

Doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.,
Ekonomická univerzita v Bratislave

 
Podpora prioritných oblastí sa realizuje formou individuálnych štipendií Akcie, podporou projektov, ako aj osobitnými aktivitami počas trvania programu, o ktorých bude Akcia priebežne informovať.