V roku 2012 boli pozmenené podmienky pre udeľovanie štipendií a pre podporu projektov v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko.

Štipendiá budú poskytované na nasledujúce druhy pobytov:

  • výskumné pobyty doktorandov 3 – 6 mesiacov
  • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 – 6 mesiacov
  • krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov 1 – 3 dni
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 – 3 mesiace
  • letné jazykové kurzy

Konkrétny typ štipendia (okrem krátkodobých pobytov) môže získať štipendista iba raz; predĺženie štipendia nie je možné. Štipendium na krátkodobé pobyty bude možné získať raz za 6 mesiacov.

V prípade projektov bude podpora zameraná na:

  • realizáciu letných jazykových škôl
  • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľov vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa
  • realizáciu spoločných odborných školení a školení v oblasti soft-skills