V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2020 ucházať žiadatelia o nasledujúce štipendiá:

  • výskumné pobyty pre doktorandov (3 – 6 mesiacov),
  • výskumné pobyty pre excelentných postdoktorandov (3 – 6 mesiacov),
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce (1 – 3 mesiace).

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 10. 2020.

Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at. Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

Ak už ste sa v minulosti registrovali a máte prihlasovacie údaje, stačí sa do systému prihlásiť a po sprístupnení podávania žiadostí začať vytvárať žiadosť.

Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Priamy link na podávanie štipendijných žiadostí je www.scholarships.at.

V kategórii Krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti o štipendium priebežne počas celého roka.