Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko na svojom zasadnutí dňa 28. 4. 2023 schválilo štipendium na letný jazykový kurz nemeckého jazyka v Rakúsku 50 uchádzačom zo Slovenska a štipendium na výskumné pobyty 10 slovenským doktorandom v Rakúsku a 1 rakúskemu doktorandovi na Slovensku. Finančnú podporu získali aj 3 žiadatelia o krátkodobé pobyty v Rakúsku a 3 projektové spolupráce (SAV Košice - Montanuniversität Leoben, TU Košice - Johannes-Kepler-Universität Linz; STU Bratislava - Universität für Weiterbildung Krems). O žiadostiach uchádzačov o postdoktorandské pobyty v Rakúsku a štipendiách na letné jazykové kurzy slovenského jazyka pre uchádzačov z Rakúska sa rozhodne v samostatnom výberovom procese. 

Na svojom zasadnutí dňa 30. 6. 2023 schválilo riadiace grémium 6 projektových žiadostí. Schválené boli aj 3 žiadosti o štipendiá pre postdoktorandov a 4 žiadosti rakúskych uchádzačov o štipendium na letný kurz slovenského jazyka SAS.

Najbližšia uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu bude 15. októbra 2023.

Zoznam štipendistov

Zoznam úspešných projektových žiadateľov

Program Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní podporuje jazykové vzdelávanie, výskumné pobyty a projektovú spoluprácu medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Program financujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.